Oliehandel Dekker

HACCP Voedselveiligheid

HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) SYSTEM

 

In Nederland vormt de Warenwet onder meer het wettelijke kader op het terrein van de bereiding en behandeling van levensmiddelen. De Warenwet is een 'raamwet'. Dat wil zeggen dat deze wet de basis vormt voor een groot aantal 'algemene maatregelen van bestuur', die in het geval van de Warenwet,  'Warenwetbesluiten' genoemd worden.

 

Voor de hygiëne bij de bereiding en behandeling van levensmiddelen zijn het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen  en de  verordening (EG) 852/2004 van belang.  

Hierin zijn voorschriften opgenomen die betrekking hebben op de wijze waarop opslag, bereiding, behandeling, bewerking, verpakking en transport van grondstoffen van levensmiddelen moeten plaatsvinden. Ook zijn daarin voorschriften opgenomen die betrekking hebben op de bij de bereiding en behandeling van levensmiddelen gebruikte apparatuur en materialen.

 

De microbiologische criteria (veiligheid- en procesnormen) zijn opgenomen in de verordening (EG) 2073/2005. Daarnaast zijn in het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen normen opgenomen voor de aanwezigheid van ziekteverwekkende micro-organismen, waaraan levensmiddelen moeten voldoen.

 

 

De voorschriften uit de verordening (EG) 852/2004 verplichten de exploitanten van levensmiddelenbedrijven onder meer dat zij ieder aspect van hun werkzaamheden, dat bepalend is voor de veiligheid van de in hun levensmiddelenbedrijf geproduceerde levensmiddelen, in kaart brengen. Vervolgens moeten zij, om de veiligheid van de levensmiddelen te kunnen waarborgen, met behulp van het HACCP-systeem, de in artikel 5 van de verordening omschreven handelingen uitvoeren en de resultaten daarvan vastleggen in een voedselveiligheidssysteem.

In dat systeem moeten alle kritische aspecten van de werkwijze zijn omschreven met daarbij de maatregelen die nodig zijn om elk risico, met betrekking tot de veiligheid van het levensmiddel, uit te sluiten.